Vision

About Usomega สัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อเชื้อโรค เราจะไม่ยอมหยุดนิ่งให้เชื้อโรคหรือความไม่สะอาดมากวนใจคุณ
และ ครอบครัว เราจะวิจัยพร้อมกับพัฒนาไปพร้อมๆกัน โดยเชื่อว่าเมื่อเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนประเทศไทย
จะ ต้องเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ที่มีสุขอนามัยที่เป็นเลิศในภูมิภาคนี้

" Omega รู้จริง รู้ทุกส่วนของเครื่องล้างจาน เราใส่ใจรายละเอียด ในการล้างทุกขั้นตอน
   เพื่อประสิทธิภาพของการล้างที่ดีที่สุด
"

        Mission

About Usมุ่งมั่นดำเนินการสร้างมาตรฐานในการล้างภาชนะให้ได้มาตรฐาน ด้านสุขอนามัย ปลอดภัย ประหยัด รวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่าย และราคายุติธรรม

เรายังคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากลและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของเรา