การบริการหลังการขาย

คือส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจเราเทียบเท่าคุณภาพของสินค้าเราตระหนักในหน้าที่ความรับ
ผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเรื่องการล้างในธุรกิจของท่านให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
โดยทีมงานช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์จริงในการแก้ไขปัญหา มีการ
พัฒนา อบรม ด้านการบริการ เทคโนโลยีประสิทธิภาพการดูแลเครื่องล้างจานและ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของทีมช่างอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทีมงานในการอบรม
การล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างจานอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ได้มาตร
ฐานเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจ

รายละเอียดการให้บริการ

1.

รับซ่อม / ดูแลเครื่องล้างจาน ล้างแก้ว ทุกยี่ห้อพร้อมจัดหาอะไหล่

2.

รับติดตั้ง ออกแบบ ห้องล้างและอุปกรณ์ประกอบเครื่องล้างจานสำหรับการล้าง

3.

บริการเครื่องจ่ายน้ำยา พร้อมน้ำยาล้างจานสำหรับเครื่อง

4.

บริการรับแรกเปลี่ยนเครื่องล้างจานใช้แล้ว

5.

บริการอบรมการล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างจานตามหลักการโภชนาการ